RODO


Klauzula informacyjna RODO

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agriana Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Główna 9, 82-224 Szymankowo, o nr NIP: 579-22-53-712.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Agriana Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Agriana Sp.  z o.o.
– realizacji umowy zawartej z Agriana Sp. z o.o.
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Agriana Sp. z o.o.
– dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową,
– marketingu w tym spersonalizowanego i promocji produktów i usług oferowanych przez Agriana Sp. z o.o., w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta
– administracji wewnętrznej Agriana Sp. z o.o. w tym statystyki i raportowania wewnętrznego
 
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do:
– przewoźników realizujących usługi transportowe,
– klientów,
– producentów sadzeniaków,
– biura rachunkowego,
– osób wykonujących regulowane zawody, takich jak prawnicy, notariusze, audytorzy,
– Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
– innym podmiotom świadczącym usługi w imieniu i/lub na rzecz Agriana Sp. z o.o.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

INFORMACJA O PRAWACH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych osobowych,
– sprostowania tych danych,
– usunięcia ich,
– ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym – jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.