Warunki sprzedaży


§ 1 Podstawowe zobowiązania Stron

1. Plantator zobowiązuje się do zakupu od Agriana sadzeniaków w ilościach wskazanych na pierwszej stronie tej umowy, odpowiadających jakością polskim normom, za cenę tam określoną, a Agriana zobowiązuje się do sprzedawania sadzeniaków na warunkach wynikających z niniejszych postanowień.
2. Zamówienie określone jest na pierwszej stronie Umowy.
3. Agriana zobowiązuje się sprzedać Plantatorowi nabyte przez niego sadzeniaki każdorazowo w kalibrażu podanym na pierwszej stronie Umowy w naturalnych proporcjach.
4. W przypadku niemożności sprzedaży przez Agriana sadzeniaków w ustalonym w niniejszej Umowie kalibrażu, dopuszcza się sprzedaż przez Agriana sadzeniaków w innym rozmiarze, możliwie najbardziej zbliżonym do ustalonego w Umowie.
5. Sprzedaż sadzeniaków określonych w Umowie nastąpi tylko wówczas, gdy sadzeniaki otrzymają świadectwa kwalifikacji materiału siewnego. W razie gdy sadzeniaki nie otrzymają świadectwa kwalifikacji, Strony będą zwolnione ze zobowiązań wynikających z Umowy i nie przysługują im z tego tytułu żadne wzajemne roszczenia.

§ 2 Cena

1. Plantator zobowiązuje się płacić Agriana cenę określoną na pierwszej stronie Umowy powiększoną o podatek VAT.
2. W przypadku dostarczenia przez Agriana – stosownie do postanowień § 1 ust. 4 – sadzeniaków w rozmiarze odbiegającym od kalibrażu ustalonego w Umowie, cena, o której mowa w ust. 1, zostanie przez strony odpowiednio podwyższona lub obniżona, przy czym nastąpi to w taki sposób, aby koszt sadzenia przypadający na jeden hektar pozostał dla Plantatora niezmieniony.
3. Plantator zobowiązuje się zapłacić za sadzeniaki w terminie określonym na pierwszej stronie, na konto bankowe wskazane na fakturze. Faktura zostanie wystawiona przez Agriana w terminie określonym przepisami prawa polskiego.
4. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu płatności za sadzeniaki Agriana naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
5. Jeśli Plantator wyrazi wolę dostawy big-bagów na palecie, do ceny zostanie doliczony koszt palety w wysokości 80 PLN.

§ 3 Odbiór ziemniaków sadzeniaków

1. Plantator będzie odbierał sadzeniaki w miejscach wskazanych przez Agriana, w terminach uzgodnionych każdorazowo z Agrianą. Wszystkie zamówione przez Plantatora sadzeniaki w danym sezonie zostaną przez niego odebrane najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku, w którym następuje sadzenie.
2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sadzeniaków przechodzi na Plantatora z chwilą zakończenia załadunku sadzeniaków do jego środka transportu przez Agriana.
3. Jeżeli klient wyraża taką chęć, Agriana może zorganizować transport sadzeniaków do miejsca wskazanego przez Plantatora za dodatkową opłatą, każdorazowo ustaloną przez strony, jednak nie jest do tego zobligowana.
4. Agriana przygotowywać będzie każdą partię ziemniaków sadzeniaków opakowaną w big bagi (bb).
5. Odbiór sadzeniaków Plantator kwitować będzie poprzez podpisanie dokumentów wysyłki.

§ 4 Rękojmia

1. Agriana jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za zewnętrzne wady fizyczne sprzedanych ziemniaków sadzeniaków, tylko wówczas, gdy Plantator zawiadomi Agrianę o ich wykryciu w terminie 2 dni od dnia odebrania sadzeniaków.
2. Agriana jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za ukryte wady fizyczne sprzedanych ziemniaków sadzeniaków, jeżeli Plantator niezwłocznie zawiadomi Agrianę o ich wykryciu, nie później jednak niż do dnia, w którym ziemniak osiągnie 15 cm wzrostu. Za wady ujawnione później Agriana odpowiedzialności nie ponosi.
3. Reklamacje oraz roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych sadzeniaków winny być zgłaszane na piśmie pod rygorem nieważności. Agriana po otrzymaniu reklamacji, może zażądać od Plantatora dokumentów potwierdzających sposób i warunki przechowywania sadzeniaków. W razie nie przedstawienia takich dokumentów przez Plantatora, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi.
4. Odpowiedzialność Agriany z tytułu rękojmi za sprzedane ziemniaki sadzeniaki lub też z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży ziemniaków sadzeniaków, ogranicza się do wysokości ceny za sprzedane sadzeniaki.
5. W razie sporu pomiędzy stronami, co do wystąpienia wad fizycznych sprzedanych sadzeniaków lub ich jakości, strony kwestię tą poddadzą pod rozstrzygnięcie rzeczoznawcy ds. upraw ziemniaków, wybranego wspólnie z listy niezależnych ekspertów w Gdańsku. Orzeczenie rzeczoznawcy jest ostateczne i wiążące dla obu stron. W razie nie wybrania wspólnego rzeczoznawcy, zostanie on przez strony wybrany w drodze losowania. W pozostałym zakresie spory wynikające z niniejszej Umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla miasta Gdańska.

§ 5 Kara umowna

1. W razie nie odebrania wszystkich lub części zamówionych w danym sezonie sadzeniaków w terminie do dnia 30 kwietnia każdego kolejnego roku, Plantator zapłaci Agrianie karę umowną w kwocie równej cenie za nieodebrane sadzeniaki.
2. W razie nie odebrania ziemniaków sadzeniaków do dnia 5 maja, Agriana może zachowując prawo domagania się kary umownej, sprzedać je dowolnej osobie trzeciej lub też wykorzystać w inny sposób.

§ 6 Prawo wizytacji

1. Agriana w godzinach swej pracy zapewni Plantatorowi dostęp do magazynów, w których przechowywane są sadzeniaki zamówione przez Plantatora.
2. Agriana w godzinach swej pracy zapewni Plantatorowi dostęp do swych plantacji sadzeniaków, na których uprawiane będą sadzeniaki zamówione przez Plantatora.

§ 7 Czas trwania Umowy i jej wypowiedzenie

Umowa niniejsza zawarta jest na okres wskazany na pierwszej stronie niniejszej umowy.

§ 8 Zmiana Umowy

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9 Prawo materialne

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Egzemplarze Umowy

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 11 RODO

Administratorem Państwa danych jest Agriana Sp. z o.o., z siedzibą w 82-224 Szymankowo, ul. Główna 9, NIP: 579-22-53-712. Agriana przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Pobierz wzór umowy